Glotfelty, Cheryll, University of Nevada, Reno, United States