Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Janita Schneiderman

Bio Statement

Indien betrokkene als bedoeld in het derde lid, geen WAO-uitkering aanvraagt en hem dit redelijkerwijs kan worden verweten, wordt voor de toepassing van dit hoofdstuk rekening gehouden met de WAO-uitkering behorende bij een mate van arbeidsongeschiktheid van 80% of meer. De in het eerste tot en satisfied vijfde lid bedoelde verplichtingen vinden overeenkomstige toepassing voor de ambtenaar zodra hem ontslag op grond van artikel 8:four van deze regeling is verleend, dan wel het voornemen tot zodanig ontslag hem schriftelijk is medegedeeld. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het minimumloon verstaan het maandbedrag van het minimumloon bedoeld in artikel eight, eerste lid, onder a, van de Soaked minimumloon en minimumvakantiebijslag, of, indien het een betrokkene jonger dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon, bedoeld in artikel seven, derde lid, en artikel eight, derde lid, van genoemde moist, beide vermeerderd satisfied de daarvoor berekende vakantiebijslag,

Mind at Work