Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Bird Lemon

Bio Statement

שליחויות מאפשרות לאנשים נורמטיבים להערך מול זנים נבדלים של נותני שירות. למעט נותני שירות עסקיים כמו בעלי מקצוע, בתי עסק ומשרדים, בני אדם פרטיים צריכים להתנהלות תקופתית מול הגופים. ההתנהלות כבדת המשקל נכנסת לידי ביטוי במשך בקשה לארגונים המקומיים ומדי פעם ופעם היא כוללת יצירת קשר על-ידי ארגונים ציבוריים לאומיים. המשותף על רב סוגי ההתנהלות הבירוקרטיות הוא ההזדקקות בשירותי שילוח וביתרונות שהם מציעים.

חברת שליחויות כל הארץ