Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Vanness Groman

Bio Statement

Thay vì chứa đựng 3 mặt giáp sông, One Verandah sở hữu địa thế 4 mặt tiền đường: Bát Nàn, Nguyễn Văn Kỉnh, Tạ Hiện và đường số 103. công trình liên kế sông Sài Gòn và chứa đựng cái nhìn vĩnh viễn về Quận một Đối với biểu tượng Bitexco và cầu Phú mỹ tương thiên như Đảo Kim Cương, điều này khẳng định được sự đẳng cấp khi sống tại One Verandah.

chung cu MapleTree