Literature; Culture; Environment; Ecocriticism; Ecofeminism; Animal Studies; Bio-art; Environmental Ethics

User Profile

Ruben Kirk

Bio Statement

Mặc dù chưa tạo công bố chánh thức về dự án nhà phố, tuy vậy theo nguồn thông tin tin cậy, dự án bất động sản chung cư Safira Khang Điền sẽ được bàn giao vào 5 2020. Với quy mô mạnh cùng với chuỗi tiện tích đa dạng, cấu trúc riêng biệt cho dự án Safira

can ho chung cu